ابزارآلات باغبانی بهکو » تايمر الكترونيکی » تایمر الکترونیکی(تک خروجی)